Όροι Χρήσης

To mastorakisbros.gr είναι o δημιουργός και ιδιοκτήτης του παρόντος δικτυακού τόπου mastorakisbros.gr και προσφέρει μέσω αυτού ενημέρωση για τα προϊόντα της αλλά επιλεκτικά και την δυνατότητα αγοράς τους με τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων του mastorakisbros.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο mastorakisbros.gr, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης. Αυτούς τους όρους η ιδιοκτήτρια εταιρεία mastorakisbros.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από εσάς της χρήσεως του δικτυακού τόπου mastorakisbros.gr, των σελίδων και των υπηρεσιών του, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους σας και αυτών των νέων όρων.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για την περιήγηση στις πληροφοριακές σελίδες του mastorakisbros.gr απαιτείται από τον επισκέπτη/χρήστη να εγγραφεί στο mastorakisbros.gr ο οποίος συμφωνεί να:
α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και
β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους. Η ιδιοκτήτρια αυτής της σελίδας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε περίπτωση (ψηφιακής) διάρρηξης της σελίδας ή της βάσης δεδομένων αυτής.


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Το mastorakisbros.gr παρέχει στους επιλεγμένους από την ιδιοκτήτρια χρήστες, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τη δυνατότητα αποστολής/ανταλλαγής μεταξύ τους προσωπικών μηνυμάτων. Προς χρήση αυτής της δυνατότητας και εφ' όσον την επιθυμούν, οι επιλεγμένοι χρήστες καλούνται να εγγραφούν ως μέλη, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο επιλεγμένος χρήστης και πλέον μέλος, θα έχει την δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων κάνοντας χρήση των κωδικών που θα του χορηγηθούν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία mastorakisbros.gr Τα μέλη/χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη/χρήστες απαγορεύται να κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τα στοιχεία του λογαριασμού τους (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου) και συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του mastorakisbros.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον account τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το mastorakisbros.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Απαγορεύεται ρητά η περιήγηση στο mastorakisbros.gr και η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων από μέλος/χρήστη ή μη μέλος κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) άλλου μέλους /χρήστη ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account), έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση.

ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του mastorakisbros.gr για:
•Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
• Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του mastorakisbros.gr
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/ και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
• Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του mastorakisbros.gr Ο χρήστης/μέλος του mastorakisbros.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το mastorakisbros.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το mastorakisbros.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του mastorakisbros.gr. Επίσης, το mastorakisbros.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.


ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το mastorakisbros.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το mastorakisbros.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Links to 3rd Party Websites)
Το mastorakisbros.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών καταχωρήσεων παντός τύπου. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το mastorakisbros.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του mastorakisbros.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας του mastorakisbros.gr προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το mastorakisbros.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του mastorakisbros.gr. Ο χρήστης/μέλος του mastorakisbros.gr συναινεί στην χωρίς καμία υποχρέωση για πνευματικά δικαιώματα ή αμοιβή περαιτέρω χρήση ή εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) από την ιδιοκτήτρια του mastorakisbros.gr οποιασδήποτε μορφής αρχείων αποστείλει προς την ιστοσελίδα, όπως: εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, υπηρεσίες αποστέλλει σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το mastorakisbros.gr ΔΕΝ φέρει αυθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του mastorakisbros.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του mastorakisbros.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το mastorakisbros.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το mastorakisbros.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το mastorakisbros.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το mastorakisbros.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών στα τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει το μέλος/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το mastorakisbros.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)
Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία το μέλος/χρήστης του mastorakisbros.gr λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του mastorakisbros.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το mastorakisbros.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του mastorakisbros.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του mastorakisbros.gr και του μέλους/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 7 ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής τους.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές προϊόντων, παρά μόνη η ανταλλαγή τους με άλλο προϊόν. Για τα εκπτωτικά προϊόντα δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή χρημάτων. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να είναι στην αρχική τους συσκευασία και κατάσταση.
Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 7 ημερών και εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δηλαδή χωρίς να έχουν ζημιές ή να έχουν καταστραφεί και χωρίς να έχει αφαιρεθεί η ετικέτα ασφαλείας. Επίσης θα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία και να φέρουν την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.
Τα έξοδα επιστροφής και οι τελωνειακές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
Ο πελάτης θα πρέπει να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των προϊόντων και ότι θα φτάσει στα γραφεία μας στην αρχική τους κατάσταση. Παράλληλα, θα προτείναμε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία αποστολών για την επιστροφή των προϊόντων σας, η οποία να διαθέτει υπηρεσία ανίχνευσης των αποστολών της, ώστε να μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε που βρίσκεται η επιστροφή σας και εάν έχει παραδοθεί στα γραφεία μας.

Οι επιστροφές θα γίνονται στη διεύθυνση:
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.Ε.
2ο ΧΛΜ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, Τ.Κ. 722 00, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ

Εάν ένα προϊόν επιστραφεί επειδή ο πελάτης αρνήθηκε να πληρώσει τα έξοδα εισαγωγής ή των δασμών του, η εταιρεία μας θα ζητήσει από τον πελάτη να καταβάλει τα έξοδα που επιβαρύνουν την εταιρεία μας για την επιστροφή του στα γραφεία μας.
Σημαντική ενημέρωση: Μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές προϊόντων, επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγές στις ειδικές παραγγελίες μόνο εάν αυτές είναι ελαττωματικές ή κατεστραμμένες κατά την παράδοσης τους.

H επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει στον αρχικό τρόπο πληρωμής της παραγγελίας σας, δηλαδή στην πιστωτική/ χρεωστική σας κάρτα ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό, εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα παραλάβουμε την παραγγελία σας.

Οι χρεώσεις για την αποστολή ή την ασφάλιση των προϊόντων σας δεν επιστρέφονται, και αυτές θα αφαιρεθούν από το λογαριασμό ή την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα σε περίπτωση επιστροφής ενός ή όλων των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.

Εάν η παραγγελία σας έχει αποσταλεί σε ένα προορισμό εντός Ευρωπαϊκής ένωσης, όλοι οι φόροι θα επιστραφούν.

Εάν η παραγγελία σας έχει σταλεί σε ένα προορισμό εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης, οι δασμοί και οι φόροι της εκάστοτε χώρας επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Ενδεχομένως να μπορείτε να αποφύγετε την πληρωμή των φόρων αυτών επικοινωνώντας απευθείας με τις Τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας σας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για όλες τις χώρες, θα σας προτείναμε να απευθυνθείτε σε κάποιο εκτελωνιστικό γραφείο ώστε να ζητήσετε να σας βοηθήσουν στην επιστροφή των δασμών και των φόρων για τα επιστρεφόμενα είδη.

Οποιαδήποτε ανταλλαγή θα πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής των προϊόντων από εσάς.
Εάν επιστρέψετε ένα προϊόν και το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά στον τρόπο πληρωμής σας.
Τα επιστρεφόμενα είδη θα πρέπει να είναι στην άριστη κατάσταση, να φέρουν την ετικέτα ασφαλείας και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.
Επιστροφές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να καλέστε το το +30 28420 28585 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελιάς σας.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος, μπορείτε να μας καλέσετε στο +30 28420 28585 να να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.